top of page

Maidin
    HelloDia Dhuit
mhaith    Good morning
Oíche
mhaith    Good night
Conas atá tú?    How are you ?
Cad is ainm duit    What is your name ?
Is mise ....     My name is ....
bhfuil ....?    Where is ... ?
bhfuili do chonaí ?     Where do you live ?
Tá mé i mo chonaí i ...    I live in ...
Cathain ?    When ?
Cén áit ?     Where ?
Is maith liom ...     I like ...
maith liom ...      I don't like ...
mhaith liom ...      I would like ...
Ar
mhaith leat ...     Would you like ...
Ith dó dhinnéar/
bhricfeasta   Eat your dinner/breakfast
An bhfuilréidh ?    Are you ready?
Tá ....
tinn.      ... is sick
Níl .... ar
scoil inniu    .... is not at school today
Go
raibh maith agat
    Thank you 
Slán leat      Goodbye

 

Na Paidreacha

Prayers

Unknown Track - Unknown Artist
00:0000:00
Unknown Track - Unknown Artist
00:0000:00
Unknown Track - Unknown Artist
00:0000:00
Unknown Track - Unknown Artist
00:0000:00
Unknown Track - Unknown Artist
00:0000:00
Unknown Track - Unknown Artist
00:0000:00
Stair
Tír Eolas
Eolaíocht

Stair - History

Ord Aibítir - Alphabetical Order 

 

A

 

Aborigines Bundúchasaigh

Allegiance dílseacht

Ancient Egypt An tSeanÉigipt

Architecture ailtireacht

Army/ Armies arm/airm

Artefacts déantúsán

Astronaut spásaire

Assassinate feallmharú

Attack ionsaí

Aztecs Na hAisticigh

 

B

 

Barter babhtáil

Barbarians Bairbéireach

Battle cath

Blacksmith gabha

Black Death An Bás Dhubh Black and Tans Na Dúchrónaigh

Blight an Dubh

Bombs buamaí

Boycott Baghchat

Bow  +arrow  Bogha agus saghad

Bullet pilléir 

 

 

C

 

Celts/ Na Ceiltigh

Chains slabhraí

Constitiution bunreacht

Conquistadores  na Concairí

Crop barra

Civil war cogadh cathartha

Civilization sibhialtacht

Colonies cóilíneachtaí

Communist Cummanach

Conspiracy comhcheilg

Corrupt  cam

 

D

 

Disease galar

Dictator deachtóir

Democracy daonláthasacht

Depressed In ísle brí

Dolmen dolmain

Dungeon doinsiún

 

E

 

 Election toghachán

Emancipation fuascailt

Emigrate dul ar imirce

Emigrants imircigh

Emperor impire

Empire impireacht

Evict díshealbhaíodh iad..

Eviction díshealbhú

Exploration taisceálaíocht

Explorers Taisceálaithe

 

F

 

Famine gorta mór

False Gods Déithe Bréagacha

Farónna Pharaohs

Fíníni Fenians

Freedom (saoirse)

Free State Saor Stáit

Funeral sochraid

Four-Courts Na Ceithre Chúirt

 

G

 

Gods/Godesses Déithe/ Ban-Déithe

Government rialtas

General Ginearál

 

H

 

Headquarters ceannáras 

Hedge schools Scoileanna Cois Claí/ scoileanna scairte

Heroes laochra

Heroin hearóin

Heretic eiriceach

Hijacked D’fhuadaigh siad

Hunters sealgairí

Hunger strike stailc ocrais

 

I

 

The Incas Na hIncigh

Injustice éagóir

Indians Indigh

Independence neamhspleáchais

Industrial Revolution Réabhlóid Tionsclaíochta

Injustice éagóir

 Inkwell dúchán

Iron-Age Iarannaois

Irregulars Neamhriailtigh

 

J

 

Judgement (breithiúnais)

 

K

 

Knights Ridirí

 

L

 

Landlord Tiarna Talúin 

Legends laochra/finnscéalta

Liberate a shaorú

Literacy litearthacht

 

M

 

Middle Ages Na Meánaoiseanna

Medieval Times Ré an Mheánaoise

Maoris  Na Maoirigh

Monks Na Mánaigh

Monasteries Na Mainistreacha

Malaria maláire

Murder dúnmharú

Minister An t-aire

 

N

 

Normans na Normannaigh

Natives Na Dúchasaigh

 

O

 

Officer oifigeach

 

P

 

Peace síochán

Pirates creachadóirí

Police poilíní

Post mortem scrúdú iarbháis

Plantation plandáil

Plague aicíd

President  uachtarán

Prime Minister Príomhaire

Promotion ardú céime

Propaganda bolscaireacht

Puritans Piúratánaigh

 

R

 

Rebellion réabhloid

Reformation reifirméisean

Rent cíos

Religion creideamh

Republic poblacht

Reservations tearmainn

Revolution (indusrial) réabhloid thionsclaíoch

Romans rómhánaigh

Round tower cloigthuar

Ruins fothracha

 

S

 

Sacrifice (human) íobairt dhaonna

Sailors máirnéalaigh

Sarcófagas sarcophagus

Settlement  socrú

Settlers áitritheoir

Shield sciath

Siege ionsaí

Slaves sclábhaithe

Slaughter slad

Space-ship spaslong

Spies spiairí

Staple stápla

Steam Engine inneall gal

Stone Age an clochaois

Surrender géilleadh

 

T

 

Terrorist sceimhlitheoir 

Tank tainc

Terrorist sceimhlitheoir

Terrorist  attack Ionsaí sceimhlitheora

Treaty conradh

Trench trinse

Truce soschogaidh

Typhoon tíofún

 

V

 

Vikings Lochlannaigh

Viceroy Leasrí

Violence foréigean

Volounteers Óglaigh na hÉireann

 

W

 

War cogadh

World War 2 An Dara Chogadh Domhnda

War of Independence Cogadh na Saoirse

Weapons uirlisí troda

Wheel roth

Tír Eolas - Geography 

 Ord Aibítir - Alphabeticial Order

 

A

 

Agriculture talmhaíocht

Altitude airde/ os cionn leibhéal na farraige

Avalanche maidhm shneachta

Arctic circle Ciorcal Artach

 Arid tirim

 

B

 

Barren aimrid

Bay bá

Biodegradable   

Bog portach

 Boiling point pointe fiuchta

 

C

 

Canals canálacha

Capital City príomhchathair

Cliffs Na haill

Climate aeráid

Commuters comaitéirí

Condensation comhdhlúthu

Continent- Mór -Roinn

Currency airgead reatha

Current sruth

 

D

 

Dam damba

Deciduous  inlomtha

Desert  gaineamhlach

Deforestation  dífhoraoisiú

Drainage draenáil

Deposition  fosú

Diamond diamante/ muileata

 

E

 

Export easportáil

Eclipse Éiclips/ urú

Estuary inbhear

 Earthquake crith talúin

Erosion  creimeadh

Eruption brúchtadh

Equality cothrom na féinne

Evergreen síorghlas

Equator meánchiorcal

Equinox Cónocht

Export  easpórtáilim (mé)

 

F

 

Factory/factories

Monarcha(n)

Fertile plains Bláranna torthúile

 Floods tuilte

Forest foraois

Freezing point An reophointe

  Fossil fuels breoslaí iontaise

 

G

 

Galaxy    foireann

Generate electricity

Leictreachas a ghiniúint

 Glacier oighear sruth

Gravity domhantharraingt

 

H

 

Habitats  Áit dhúchais

 Hemispheres Leathsféar thuaidh/ theas(Northern Southern)

Harbour cuan

Headland ceanntíre

Hurricane haraicín

 

I

 

Industry tionscal

Information technology    Teicneolaíocht Eolais                               

Infrastructure infrastruchtúir

Import  iomportáil

Irrigate  uisciú

Local industries Tionscail áitiúla

Ice-berg  Cnocoighir

 

J

 

Jungle dufar

 

L

 

Landscape radharc tíre

Lava laibhe

lunar eclipse Urú na Gealaí

Limestone aolchloch

 

M

 

Magma  magma

Marble meirlín

Marsh seascann

Meditteranean An Mheánmhuir

Melt ag leá

Member-state -Ballstáit

Minerals mianraí

Mud slide Titim Clábair

 

N

 

Nuclear Power cumhacht núicleireach

Nomads fánaithe

 

O

 

Orbit  fithis

Oasis  ósais

 

P

 

Peninsula leithinis

Planning permission cead pleanála

Pollutant  truailleán

Pollution truailliú

Population daonra

Poles (North +South)

Mol Theas/Mol Thuaidh

Planets Planéidi

Poverty Bochtanas

Produce torthaí

Profit brábús

 

Q

 

Quarry cairéal

 

R

 

Rainforest foraois bháistí

 Rainfall Titim Bháisti

Red-sea An Mhuir Rua

 Renewable inathnuaite

Non-renewable Energy fuinneamh neamhinathnuaite

Refugee teifeach

River-source

Foinse an abhainn

Rural tuathúil

 

S

 

Sandstone gaineamhchloch

Service industry An Tionscal  Seirbhíse

 Solar Eclipse  Éiclips na Greine

Solar System an grianchóras

Solstice grianstad

Space programme clár spáis

 Submarine bád faoi thoinn

Suburb (an) fobhailteach

Surface dromchlá

 

T

 

Technology teicneolaíocht

Temperature teocht

Textiles teicstílí

Thermometer teirmimeadar

Tillage curaíocht 

Tourism turasóireacht

Tornado spéirlinn

 Tributary craobh abhainn

Tribes  treibhanna

Tropics tropaicí

Turbine tuirbín

 Thunder and lightening toirneach agus tintreach

 

U

 

Urban uirbeacha

 

V

 

Volcano bolcán

Valley gleann

Vineyard fíonghort

 

W

 

Waterfall Eas

Wind speed+ Direction Luas Gaoithe agus Treoir

Windmill muileann  na Gaoithe

Wings sciatháin

Waves tonnta

Eolaíocht - Science

Ord Aibítir - Alphabeticial Order

 

A

 

Acid aigéadach

Atmosphere atmaisfear

Arteries

Na hairtirí

Allergy ailléirge

 

B

 

Bacteria Baictéir

Barometer Baraiméadar

 Battery cadhnra

Bíocar beaker

 Biology bitheolaíocht

Blood vessels fuileadáin

Broadband leathanbhanda

Bronze créumha

Bulb bolgán

Burn a dhó

 

C

 

Canopic jars Prócaí Canópacha

Carbon dioxide de-ocsáid charbóin

Carnivore feoiliteach

Cells cealla

Cement stroighin

Circuit (Electrical) imlíne leictreach

Circulation imshruthú

 Cobalt cóbalt

Conductor seoltóir(electricity)

Communication cumarsáid

Contract crapann

Copper copar

Chemistry ceimic

Citizenship saorántach

 

D

 

Density dlús

Diet (Balanced) aiste bia

Dehydration díhiodráithithe

Díonadh immunisation

Dissolve leá (melt)

 

E

 

Electricity leictreachas

Energy fuinneamh

Engine inneall

Environment timpeallacht

Evaporation galú

 

 

F

 

Fertilizer leasachán

Fibres (snáithíní)

Food Chain slabhra bia

Food Web líon bia

Flexible soghluaiste

Fat saill

Friction frithchuimilt

 

G

 

Genetics gineolaíocht

Gene géin 

Germs frídíní

Gases gáis

Gold ór

 

H

 

Health + safety  sláinte agus sábháilteacht 

Helicopter heiliceaptar

Herbivore féariteach

heart attack taom chroí

Hibernate geimhríonn ...

Hydroelectric station 

 stáisiún hidlileictreach

Hydrogen hidreagan

Humid tais

Hygiene sláinteachas

 

I

 

 Influence tionchar

Inhale ionanálaím (mé)

Insulator insliú

Internet An Idirlion

Invertebrates  gan cnámh droma      

 

K

 

Kidney dúán

 

L

 

Lap-top ríomhaire glúine

Lever luamhán

Life-cycle An ciorcal beatha

Linen línéadach  

Liquids leachtanna

Liver ae

Lungs scámhoga

 

M

 

Magnets maignéidi

Magnetism maignéideachas

Magnetic field páirc maignéideach

Mallable solúbthacht

Mammals mámaigh

Mass-communication Morchumarsáid

Marine mara

Materials ábhair

Measles brúitíneach

Mirror scáthan

Migrate ag dul ar imirce

Mummy seargán

 

N

 

Natural textiles teicstíli nadúrtha

Nuclear núiclearach

Nutrition cothú

 

O

 

Omnivore 

Organs Na horgáin

Opaque teimhneach

Oxygen ocsaigin

 

P

 

Periscope peireascóp

Photosynthesis  

Pulley Ulóg

Pressure brú

Parachute pairisiút

 

R

 

Radiation radaíocht

Rigid dolúbhtha/ righin

Recycle athchúrsáil

Reuse athúsáid

Refraction athraonadh

Reflection frithchaitheamh

Reproduction atáirgeadh

Reservoir taiscumar

Resistance cur in aghaidh

Respiration Análú

Resources achmhainní  

 

S

 

See-saw crandaí bogadaí

Settlements áiteanna lonaithe

Solids solaid

Synthetic textiles fíodóireacht sintéiseach

Sound waves tonnta fuaime

Sink (ship) go tóin  poill

Smog toitcheo

 Static Electricity leictreachas staiteach

Stomach goile

Silver airgead

Steam gal

Steel cruach

Strength neart

Stick slat/maide

Switch lasc

 

T

 

Talons gríobha 

Telescope teileascóip

Terrace sraith

Tides  na taoidí

Tilted claonta

Tin stáin

 Translucent  tréshoilseach 

Transparent tréamharcach

Transport  taisteal

Turbine tuirbín

 

V

 

(Non-)Vertebrates ( neamh) veirteabrach

Vegetarian   feoilséanntoir

Veins féitheanna

Virus víreas

Vibrations critheatha

Toilleadh 

 

W

 

Wasp foiche

   Wedge ding

Whooping cough triuch

Fiadúlra wildlife

Wire sreang

 

bottom of page