Caidreamh agus Gnéasachta

Relationchip and Sexuality

Plean Feabhsúcháin Mata

Maths Improvement Plan

2014 -2017

Polasaí Obair Bhaile

Homework Policy

Templates PDF.pdf

Plean Feabhsúcháin Gaeilge

Irish Improvement Plan 

2015 - 2018

Polasaithe na Scoile 

School Policies

 

 

Cód Iompair

Behaviour Policy

Polasaí Frithbhulaíocht

Anti-bulling Policy

Lón Sláintiúil

Healthy Eating Policy

GDPR

Ráiteas maidir le Cumhdadh Leanaí

Ráiteas Admhála/ Admissions Policy (Gaeilge)

Children Safeguarding Statement

Ráiteas Admhála/ Admissions Policy (English)

Measúnacht Riosca

Polasaí Cianfhoghlama/Remote Teaching Policy

Risk Assessment

 Polasaí Inghlactha Usáide/ Acceptable Use of Internet